فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1557 - زنده بودن دلها

قال علی - علیه السلام -:
فی الذکر حیاة القلوب؛
یاد خدا موجب زندگی دلها است.
(منتخب الغرر، ص 23)

1558 - یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
من ذکر الله ذکره؛
هرکه در یاد خدا باشد، خدا او رایاد کند (همیشه نظر لطف به او دارد).
(منتخب الغرر، ص 24)

1559 - بصیرت در کارها

قال علی - علیه السلام -:
من ذکر الله استبصر؛
هرکه یاد خدا کند (در کارها) بصیرت پیدا می کند.
(منتخب الغرر، ص 24)