فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1555 - زبان مشغول ذکر خدا

قال علی - علیه السلام -:
طوبی لمن شغل قبله بالشکر و لسانه بالذکر؛
خوشا به حال کسی که دلش را به شکر و زبانش را به ذکر خداوند مشغول دارد.
(منتخاب الغرور، ص 23)

1556 - روشنی قلب

قال علی - علیه السلام -:
علیک بذکر الله، فانه نورالقلب؛
پایبند به ذکر خدا باش که آن روشنی قلب است.
(منتخب الغرر، ص 23)

1557 - زنده بودن دلها

قال علی - علیه السلام -:
فی الذکر حیاة القلوب؛
یاد خدا موجب زندگی دلها است.
(منتخب الغرر، ص 23)