فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1553 - شنونده ذکر خدا

قال علی - علیه السلام -:
سامع ذکر الله ذاکر؛
شنونده ذکر خدا، ذاکر خدا است.
(منتخب الغرر، ص 23)

1554 - مشغول ذکر خدا

قال علی - علیه السلام -:
طوبی لمن صمت الا بذکر الله؛
خوشا به حال کسی که مشغول ذکر خدا باشد و از گفتار بیهوده خاموش بماند.
(منتخب الغرر، ص 23)

1555 - زبان مشغول ذکر خدا

قال علی - علیه السلام -:
طوبی لمن شغل قبله بالشکر و لسانه بالذکر؛
خوشا به حال کسی که دلش را به شکر و زبانش را به ذکر خداوند مشغول دارد.
(منتخاب الغرور، ص 23)