فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1549 - داروی بیماریهای روحی

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله دواء اعلال النفوس؛
یاد خدا داروی بیماری های روح است.
(منتخب الغرر، ص 22)

1550 - حفظ از شر شیطان

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله دعامة الایمان و عصمة من الشیطان؛
یاد خدا پشتوانه ایمان و نگهدارنده از شر شیطان است.
(منتخب الغرر، ص 22)

1551 - خلق هر نیکوکار

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله سجیة کل محسن و شیمة کل مؤمن؛
یاد خدا شیوه هر نیکوکار و روش هر فرد با ایمان است.
(منتخب الغرر، ص 22)