فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1547 - قوت جانها

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله قوت النفوس و مجالسة المحبوب؛
یاد خدا غذای جانها و همنشینی با محبوب است.
(منتخب الغرر، ص 22)

1548 - سرمایه هر مؤمن

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله رأس مال کل مؤمن و ربحه السلامة من الشیطان؛
ذکر خدا سرمایه هر مؤمنی است و سود آن، سالم ماندن از شر شیطان است.
(منتخب الغرر، ص 22)

1549 - داروی بیماریهای روحی

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله دواء اعلال النفوس؛
یاد خدا داروی بیماری های روح است.
(منتخب الغرر، ص 22)