فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1545 - روش پرهیزکاران

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله شیمة المتقین؛
به یاد خدا بودن، شیوه پرهیزکاران است.
(منتخب الغرر، ص 22)

1546 - آرامش دلها

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله جلاء الصدور و طمأنینه القلوب؛
یاد خدا روشنی سینه ها و آرامش دلها است.
(منتخب الغرر، ص 22)

1547 - قوت جانها

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله قوت النفوس و مجالسة المحبوب؛
یاد خدا غذای جانها و همنشینی با محبوب است.
(منتخب الغرر، ص 22)