فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1544 - راندن شیطان

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله مطردة الشیطان؛
یاد خدا بودن، موجب راندن شیطان است.
(منتخب الغرر، ص 21)

1545 - روش پرهیزکاران

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله شیمة المتقین؛
به یاد خدا بودن، شیوه پرهیزکاران است.
(منتخب الغرر، ص 22)

1546 - آرامش دلها

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله جلاء الصدور و طمأنینه القلوب؛
یاد خدا روشنی سینه ها و آرامش دلها است.
(منتخب الغرر، ص 22)