فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1541 - انس با خدا

قال علی - علیه السلام -:
ثمرة الانس بالله الاستیحاش من الناس؛
نتیجه مأنوس شدن با (ذکر) خداوند، دوری گزیدن از مردم است.
(منتخب الغرر، ص 21)

1542 - کارگشایی ذکر

قال علی - علیه السلام -:
خیر ما استنجحت به الامور ذکر الله سبحانه؛
بهترین چیزی که کارها به وسیله آن به سامان رسند، ذکر خداوند سبحان است.
(منتخب الغرر، ص 21)

1543 - نور ایمان

قال علی - علیه السلام -:
ذکر الله نورالایمان؛
یاد خدا، نور ایمان است.
(منتخب الغرر، ص 21)