فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1539 - مأنوس با ذکر خدا

قال علی - علیه السلام -:
اذ رأیت الله سبحانه یؤنسک بذکره فقد احبک؛
هرگاه دیدی خداوند سبحان تو را به ذکر خود مأنوس کرده است (بدان که) تو را دوست می دارد.
(منتخب الغرر، ص 21)

1540 - همنشین با خدا

قال علی - علیه السلام -:
ذاکر الله سبحانه مجالسه؛
آن که یاد خدا می کند، همنشنین خدا است.
(منتخ الغرر، ص 21)

1541 - انس با خدا

قال علی - علیه السلام -:
ثمرة الانس بالله الاستیحاش من الناس؛
نتیجه مأنوس شدن با (ذکر) خداوند، دوری گزیدن از مردم است.
(منتخب الغرر، ص 21)