فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1537 - همیشه یاد خدا

استدیموا الذکر، فانه ینیرالقلب و هو افضل العبادة؛
منتخب الغرر، ص 20)

1538 - بهترین ذکر

قال علی - علیه السلام -:
افضل الذکر القرآن، به تشرح الصدور و تستنیر السرائر؛
بهترین ذکر، قرآن است که با تلاوت آن (و تدبر در آیاتش) سینه ها باز و اندرون روشن میگردد.
(منتخب الغرر، ص 20)

1539 - مأنوس با ذکر خدا

قال علی - علیه السلام -:
اذ رأیت الله سبحانه یؤنسک بذکره فقد احبک؛
هرگاه دیدی خداوند سبحان تو را به ذکر خود مأنوس کرده است (بدان که) تو را دوست می دارد.
(منتخب الغرر، ص 21)