فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1533 - لذت با یاد خدا

قال علی - علیه السلام -:
الذکر لذة المحبین؛
یا خدا لذت و دوست داران است (دوستان خدا از یاد وی لذت می برند).
(منتخب الغرر، ص 20)

1534 - موجب روشنی سینه ها

قال علی - علیه السلام -:
الذکر نور العقول و حیاة النفوس و جلاء الصدور؛
یاد خدا نور عقول و زندگی بخش جان ها و موجب روشنی سینه ها است.
(منتخب الغرر، ص 20)

1535 - صلاح قلب

قال علی - علیه السلام -:
اصل صلاح القلب اشتغاله بذکر الله؛
اساس و صلاح قلب اشتغال آن به ذکر خدا است.
(منتخب الغرر ص 20)