فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

133 - از غفلت پیشگان مباش!

واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین؛
یاد کن پروردگارت را در درون خویش با زاری و ترس و با گفتار آهسته در بامدادان و شامگاهان و از غفلت پیشگان مباش.
(سوره اعراف آیه 205)

134 - یاد خدا در خانه ها

فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال؛
(این چراغ پرفروغ) در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا برند (تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد) خانه هایی که نام خدا در آن ها برده می شود.
(سوره نور، آیه 36)

135 - زیاد به یا خدا بودن

و الذاکرین الله کثیراً و الذاکرات...؛
مردانی که بسیار به یاد خدایند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند.
(سوره احزاب، آیه 35)