فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

132 - غفلت از ذکر خدا

و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً؛
هر کس از یاد خدای رحمان غفلت ورزد، شیطانی را بر او مسلط می کنیم (که پیوسته همراه او باشد).
(سوره زخرف، آیه 36)

133 - از غفلت پیشگان مباش!

واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین؛
یاد کن پروردگارت را در درون خویش با زاری و ترس و با گفتار آهسته در بامدادان و شامگاهان و از غفلت پیشگان مباش.
(سوره اعراف آیه 205)

134 - یاد خدا در خانه ها

فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال؛
(این چراغ پرفروغ) در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا برند (تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد) خانه هایی که نام خدا در آن ها برده می شود.
(سوره نور، آیه 36)