فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

131 - نتیجه روگردانی از ذکر خدا

و من اعرض عن ذکری فان له معشیة ضنکاً؛
هر کس از یاد من روگردان شود به زندگانی سخت و تنگی مبتلا می گردد.
(سوره طه، آیه 124)

132 - غفلت از ذکر خدا

و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً؛
هر کس از یاد خدای رحمان غفلت ورزد، شیطانی را بر او مسلط می کنیم (که پیوسته همراه او باشد).
(سوره زخرف، آیه 36)

133 - از غفلت پیشگان مباش!

واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین؛
یاد کن پروردگارت را در درون خویش با زاری و ترس و با گفتار آهسته در بامدادان و شامگاهان و از غفلت پیشگان مباش.
(سوره اعراف آیه 205)