فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

130 - یاد خدا، عامل رستگاری

واذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون؛
خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.
(سوره انفال، آیه 45)

131 - نتیجه روگردانی از ذکر خدا

و من اعرض عن ذکری فان له معشیة ضنکاً؛
هر کس از یاد من روگردان شود به زندگانی سخت و تنگی مبتلا می گردد.
(سوره طه، آیه 124)

132 - غفلت از ذکر خدا

و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً؛
هر کس از یاد خدای رحمان غفلت ورزد، شیطانی را بر او مسلط می کنیم (که پیوسته همراه او باشد).
(سوره زخرف، آیه 36)