فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

127 - نماز، نشانه ایمان

قل لعبادی الذین امنوا یقیموا الصلوة و ینفقوا مما رزقناهم سراً و علانیة؛
به بندگان من که ایمان آورده اند بگو: نماز را برپا دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم در پنهان و آشکار انفاق کنند.
(سوره ابراهیم، آیه 31)

128 - برپا داشتن نماز، یکی از اوصاف نیکوکاران

الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم بالاخرة هم یوقنون؛
(محسنین را با سه وصف، توصیف کرده می گوید:) آنها کسانی هستند که نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و به آخرت یقین دارند.
(سوره لقمان، آیه 4)

احادیث: