فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

121 - نماز و عدالت اجتماعی

قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعودون؛
بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده که در هر عبادت روی به حضرت او آرید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانچه شما را در اول بیافرید دیگر بار به سویش باز آیید.
(سوره اعراف، آیه 29)

122 - مراقبت از نماز

حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا لله قانتین؛
در انجام همه نمازها و نماز میانی (ظهر) کوشش و مواظبت کنید در حال عبادت و خضوع کنان برای خدا به پا خیزید.
(سوره بقره، آیه 238)

123 - وظایف والدین در آموزش نماز

وأمر اهلک بالصلوة واصطبر علیها؛
اهل خود را به خواندن نماز امر کن و بر ادای آن شکیبا باش.
(سوره طه آیه 132)