فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

119 - نماز شرط برادری و اخوت اسلامی

فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الرکوة فاخوانکم فی الدین؛
هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند برادر دینی شما هستند.
(سوره توبه، آیه 11)

120 - یاری طلبی از نماز

یا ایها الذین امنوا استعینوا بالصبر و الصلوة ان الله مع الصابرین؛
ای افراد با ایمان! از صبر و استقامت و از نماز (در برابر حوادث سخت زندگی) کمک بگیرید (زیرا) خداوند با صابران است.
(سوره بقره آیه 153)

121 - نماز و عدالت اجتماعی

قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعودون؛
بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده که در هر عبادت روی به حضرت او آرید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانچه شما را در اول بیافرید دیگر بار به سویش باز آیید.
(سوره اعراف، آیه 29)