فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

117 - نماز، موهبتی الهی

و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة؛
انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز را به آنها وحی کردیم.
(سوره انبیاء، آیه 72)

118 - نماز همراه با مردم داری

قولوا للناس حسناً و اقیموا الصلوة؛
نمازگزار باید با مردم خوب حرف بزند.
(سوره بقره، آیه 83)

119 - نماز شرط برادری و اخوت اسلامی

فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الرکوة فاخوانکم فی الدین؛
هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند برادر دینی شما هستند.
(سوره توبه، آیه 11)