فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

116 - نماز، کارخانه انسان سازی

ان الانسان خلق هلوعاً، اذا مسه الشر جزوعاً و اذا مسه الخیر منوعاً الا المصلین؛
انسان حریص و کم طاقت آفریده شد، هنگامی که بدی به او برسد بی تابی می کند و وقتی خوبی به او برسد مانع دیگران می شود مگر نمازگزاران.
(سوره معارج، آیات 19 - 22)

117 - نماز، موهبتی الهی

و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة؛
انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز را به آنها وحی کردیم.
(سوره انبیاء، آیه 72)