فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1470- نهی کشیدن شمشیر در مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
نهی رسول الله - صلی الله علیه و آله - عن سل السیف و عن بری النبل فی المسجد قال: و انما بنی لغیر ذلک؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بیرون آوردن شمشیر از غلاف و تیز کردن در مسجد را نهی کرد و فرمود: مسجد را برای کارهایی غیر از این ساخته اند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 495)

1471 - سرودن شعر در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من سمعتموه ینشده الشعر فی المسجد (المساجد) فقولوا: فض الله فاک انما نصبت المساجد للقرآن؛
به کسی که در شعر می خواند، بگویید: خداوند دهانت را بشکند، مساجد را برای خواندن قرآن برپا کرده اند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 492)

1472 - صدای بلند در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا فعلت امتی خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قیل: یا رسول الله ما هن؟ قال: اذا ارتفعت الاصوات فی المساجد؛
هنگامی که پانزده خصلت در میان امت من رواج یابد، بلا بر آنان نازل خواهد شد پرسیدند: یا رسول الله! این خصلت ها کدامند؟ فرمود: آن هنگام که در مسجد صدای مردم بلند شود.
(تحف العقول، ص 52)