فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1417 - فضیلت مسجد کوفه

قال الباقر - علیه السلام -:
لو یعلم الناس ما فی مسجد الکوفة لا عدوا له الزاد و الرواحل من مکان بعید. ان صلاة فریضة فیه تعدل حجة و صلاة نافلة فیه تعدل عمرة؛
اگر مردم، فضیلت مسجد کوفه را می دانستند، از راه دور برای رسیدن به این مسجد توشه و مرکب تهیه می کردند خواندن یک نماز واجب در این مسجد، ثواب یک حج و یک نماز مستحب در آن ثواب یک عمره را دارد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 525)

1418 - فضیلت مسجد سهله

قال الصادق - علیه السلام -:
ما من مکروب یأتی مسجد السهلة فیصلی فیه رکعتین بین العشائین و یدعوا الله - عزوجل - الا فرج الله کربته؛
هر گرفتاری که به مسجد سهله (در کوفه) برود و میان نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز به جای آورد و دعا کند، خداوند متعال گره از کار فروبسته او خواهد گشود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 533)

1419 - فضیلت مسجد خیف

قال الباقر - علیه السلام -:
من صلی فی مسجد الخیف بمنی مائة رکعة قبل ان یخرج منع عدلت عبادة سبعین عاماً و من سبح الله فی مائة تسبیحة کتب له کأجر عتق رقبة، و من هلل الله فیه مائة تهلیلة عدلت اجر احیاء نسمة، و من حمد الله فیه مائة تحمید عدلت اجر خراج العراقین یتصدق به فی سبیل الله - عزوجل-؛
هر کس صد رکعت نماز در مسجد خیف (در منی) به جای آورد، با هفتصد سال عبادت برابر است و کسی که در این مسجد، صد مرتبه، سبحان الله بگوید، ثواب آن برابر با ثواب آزاد کردن بنده است و هر کس در آن جا صد مرتبه لا اله اله الله بگوید، برابر است با ثواب کسی که انسانی را زنده کرده باشد و کسی که صد مرتبه الحمدلله بگوید ثواب آن برابر است با ثواب مالیات عراقین (خراسان و عراقان) که در راه خدا صدقه بدهد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 535)