فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1416 - فضیلت مسجد قبا

قال الصادق - علیه السلام -:
من اتی مسجد قبا فصلی فیه رکعتین رجع بعمرة؛
کسی که در مسجد من، قبا، دو رکعت نماز بگزارد، مانند آن کسی است که یک عمره به جای آورده باشد.
(وسائل الشیعه، ج 10، ص 278)

1417 - فضیلت مسجد کوفه

قال الباقر - علیه السلام -:
لو یعلم الناس ما فی مسجد الکوفة لا عدوا له الزاد و الرواحل من مکان بعید. ان صلاة فریضة فیه تعدل حجة و صلاة نافلة فیه تعدل عمرة؛
اگر مردم، فضیلت مسجد کوفه را می دانستند، از راه دور برای رسیدن به این مسجد توشه و مرکب تهیه می کردند خواندن یک نماز واجب در این مسجد، ثواب یک حج و یک نماز مستحب در آن ثواب یک عمره را دارد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 525)

1418 - فضیلت مسجد سهله

قال الصادق - علیه السلام -:
ما من مکروب یأتی مسجد السهلة فیصلی فیه رکعتین بین العشائین و یدعوا الله - عزوجل - الا فرج الله کربته؛
هر گرفتاری که به مسجد سهله (در کوفه) برود و میان نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز به جای آورد و دعا کند، خداوند متعال گره از کار فروبسته او خواهد گشود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 533)