فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1415 - فضیلت مسجدالحرام

قال الباقر - علیه السلام -:
من صلی فی المسجد الحرام صلاة مکتوبة قبل الله منه کل صلاة صلاها منذ یوم و جبت علیه الصلاة و کل صلاة یصلیها الی ان یموت؛
کسی که نماز واجبی را در مسجدالحرام به جای آورد، خداوند تمامی نمازهایی را که از آغاز تکلیف بر او واجب شده و نیز نمازهایی را که تا پایان عمر به جای می آورد، قبول می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 536)

1416 - فضیلت مسجد قبا

قال الصادق - علیه السلام -:
من اتی مسجد قبا فصلی فیه رکعتین رجع بعمرة؛
کسی که در مسجد من، قبا، دو رکعت نماز بگزارد، مانند آن کسی است که یک عمره به جای آورده باشد.
(وسائل الشیعه، ج 10، ص 278)

1417 - فضیلت مسجد کوفه

قال الباقر - علیه السلام -:
لو یعلم الناس ما فی مسجد الکوفة لا عدوا له الزاد و الرواحل من مکان بعید. ان صلاة فریضة فیه تعدل حجة و صلاة نافلة فیه تعدل عمرة؛
اگر مردم، فضیلت مسجد کوفه را می دانستند، از راه دور برای رسیدن به این مسجد توشه و مرکب تهیه می کردند خواندن یک نماز واجب در این مسجد، ثواب یک حج و یک نماز مستحب در آن ثواب یک عمره را دارد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 525)