فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1414 - ثواب نماز در سه نوع مسجد

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
فضلت الصلاة فی المسجد الحرام علی غیره بمائة الف صلاة و فی مسجدی بالف صلاة و فی مسجد بیت المقدس بخمسمائة صلاة؛
نماز در مسجد الحرام برابر صد هزار نماز و در مسجد من (مسجدالنبی) برابر هزار نماز و در مسجد بیت المقدس برابر پانصد نماز در جای دیگر برتری داده شده است.
(الانس الجلیل، ج 1، ص 229)

1415 - فضیلت مسجدالحرام

قال الباقر - علیه السلام -:
من صلی فی المسجد الحرام صلاة مکتوبة قبل الله منه کل صلاة صلاها منذ یوم و جبت علیه الصلاة و کل صلاة یصلیها الی ان یموت؛
کسی که نماز واجبی را در مسجدالحرام به جای آورد، خداوند تمامی نمازهایی را که از آغاز تکلیف بر او واجب شده و نیز نمازهایی را که تا پایان عمر به جای می آورد، قبول می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 536)

1416 - فضیلت مسجد قبا

قال الصادق - علیه السلام -:
من اتی مسجد قبا فصلی فیه رکعتین رجع بعمرة؛
کسی که در مسجد من، قبا، دو رکعت نماز بگزارد، مانند آن کسی است که یک عمره به جای آورده باشد.
(وسائل الشیعه، ج 10، ص 278)