فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1413 - مسجد خیف

قال الباقر - علیه السلام -:
صلی فی مسجد الخیف سبعمائة نبی؛
هفتصد پیامبر در مسجد خیف، نماز به جای آورده اند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 535)

1414 - ثواب نماز در سه نوع مسجد

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
فضلت الصلاة فی المسجد الحرام علی غیره بمائة الف صلاة و فی مسجدی بالف صلاة و فی مسجد بیت المقدس بخمسمائة صلاة؛
نماز در مسجد الحرام برابر صد هزار نماز و در مسجد من (مسجدالنبی) برابر هزار نماز و در مسجد بیت المقدس برابر پانصد نماز در جای دیگر برتری داده شده است.
(الانس الجلیل، ج 1، ص 229)

1415 - فضیلت مسجدالحرام

قال الباقر - علیه السلام -:
من صلی فی المسجد الحرام صلاة مکتوبة قبل الله منه کل صلاة صلاها منذ یوم و جبت علیه الصلاة و کل صلاة یصلیها الی ان یموت؛
کسی که نماز واجبی را در مسجدالحرام به جای آورد، خداوند تمامی نمازهایی را که از آغاز تکلیف بر او واجب شده و نیز نمازهایی را که تا پایان عمر به جای می آورد، قبول می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 536)