فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1406 - توسعه بنای مسجد

ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - مر بقوم اسسوا مسجداً لیبنوه فقال: او سعوه تملأوه. قال: فاوسعوه؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بر جمعی که تازه مشغول بنای مسجدی بودند، عبور کرد، و فرمود: مسجد را وسیع بسازید، و آن را پر کنید پس از آنان به فرمان پیامبر (ص) فضای مسجد را وسیعتر کردند.
(سنن بیهقی، ج 2، ص 439)

1407 - سنگریزه های مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا خرج احدکم الحصاة من المسجد فلیردها مکانها او فی مسجد اخر فانها تسبح؛
هرگاه کسی سنگریزه ای را از مسجد بیرون برد، باید آن را به جای خود و یا مسجد دیگر برگرداند، زیرا این سنگریزه خدا را تسبیح می گوید.
(علل الشرایع، ج 2، ص 320)
د) انواع مسجد

1408- نماز در بیت المقدس

قال علی - علیه السلام -:
الصلاة فی بیت المقدس الف صلاة؛
(المحاسن البرقی، ص 127)