فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1405 - علت ساختن مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
انما نصبت المساجد للقرآن؛
مساجد برای قرائت قرآن ساخته شده است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 493)

1406 - توسعه بنای مسجد

ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - مر بقوم اسسوا مسجداً لیبنوه فقال: او سعوه تملأوه. قال: فاوسعوه؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بر جمعی که تازه مشغول بنای مسجدی بودند، عبور کرد، و فرمود: مسجد را وسیع بسازید، و آن را پر کنید پس از آنان به فرمان پیامبر (ص) فضای مسجد را وسیعتر کردند.
(سنن بیهقی، ج 2، ص 439)

1407 - سنگریزه های مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا خرج احدکم الحصاة من المسجد فلیردها مکانها او فی مسجد اخر فانها تسبح؛
هرگاه کسی سنگریزه ای را از مسجد بیرون برد، باید آن را به جای خود و یا مسجد دیگر برگرداند، زیرا این سنگریزه خدا را تسبیح می گوید.
(علل الشرایع، ج 2، ص 320)
د) انواع مسجد