فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1396 - مسجد سازی

عن الصادق - علیه السلام -:
من بنی مسجداً بنی الله له بیتاً فی الجنة؛
هر کس مسجدی بسازد، خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 485، کنزالعمال، ج 7، ص 469)

1397 - ساختن مصلی در خانه

قال الصادق - علیه السلام -:
کان علی - علیه السلام - قد جعل بیتاً فی داره لیس بالصغیر و لا بالکبیر لصلاته و کان اذا کان اللیل ذهب معه بصبی لا یبیت معه فیصلی فیه؛
امیرالمؤمنین (ع) در خانه خود اتاقی را که نه بزرگ بود و نه کوچک به عنوان محل نماز قرار داده و شبها برای نماز خواندن، طفل کوچکی را که نمی خوابید، با خود به آن اتاق برده و نماز می خواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 555، صحیح بخاری، ج 1، ص 324)

1398 - مساجد نامبارک

قال الباقر - علیه السلام -:
جددت اربعة مساجد بالکوفة فرحاً لقتل الحسین - علیه السلام - مسجد الاشعث و مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد شبث ابن ربعی؛
به انگیزه خوشحالی از کشته شدن امام حسین (ع) چهار مسجد در کوفه تجدید بنا شد: مسجد اشعث مسجد جریر، مسجد سماک، و مسجد شبث ابن ربعی.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 520)