فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1384 - سکونت در جوار عرش

قال علی - علیه السلام -:
تحت ظل العرش یوم لا ضل الا ظلة رجل خرج من بیته فاسبع الطهر ثم مشی الی بیت من بیوت الله لیقضی فریضة من فرائض الله فهلک فیما بینه و بین ذلک و رجل قام فی جوف اللیل بعد ما هدات العیون فاسبع الطهر ثم ثام الی بیت من بیوت الله فهلک فیها بینه و بین ذلک؛
مردی که طهارت را نیکو به جای می آورد آنگاه به سوی خانه ای از خانه های خداوند گام برمیدارد تا نماز واجب به جای آورد، در زیر سایه عرش الهی است در آن روز که هیچ سایه ای جز سایه عرش نیست و با این کار گناهان او آمرزید می شود و همین طور است شخصی که در دل شب، در حالی که مردم به خواب رفته اند طهارت (وضوی) خویش را نیکو به جای می آورد و به سوی خانه ای از خانه های خداوند حرکت می کند و در بین خانه و مسجد می میرد.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 365)

1385 - ده حسنه و ده گناه و ده درجه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من مشی الی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع الی منزلة عشر حسنات و یمحی عنه عشر سیئات، و یرفع له عشر درجات؛
هر که به سوی مسجدی از مساجد خدا روانه شود، برای هر گامی که برمیدارد (تا وقتی که به منزلش برگردد) ده حسنه برای او نوشته شده و ده گناه از او آمرزیده و ده درجه بر درجاتش افزوده می شود.
(ثواب الاعمال، ص 259)

1386 - رفتن به مسجد در شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
بشر المشائین الی المساجد فی ظلم اللیل، بنور ساطع یوم القیامة؛
به کسانی که در ظلمت شب به سوی مساجد می روند، مژده ده که در روز قیامت فروغی درخشنده خواهند داشت.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 363)