فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1365 - انسان مسجدی، الگو و نمونه جامعه

قال الصادق - علیه السلام -:
یا فضل! لا یأتی المسجد من کل قبیلة الا وافدها و من کل اهل بیت الا نجیبها. یا فضل! لا یرجع صاحب السمجد باقل من احدی ثلاث خصال: اما دعاء یدعو به یدخله الله به الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف الله عنه به بلاء الدنیا و اما اخ یستفیده فی الله؛
ای فضل! از هر جمعی تنها آنان که (در فضایل) از همه برترند و به منزله الگو برای گروه خود هستند به مسجد می آیند و از اهل خانه ای تنها برگزیدگان آن ها به مسجد می آیند. ای فضل! کسی که اهل مسجد است باز نمی گردد، مگر اینکه یکی از توفیقات زیر نصیب او خواهد شد: موفق به دعایی می شود که خداوند به برکت آن دعا او را به بهشت می برد، یا دعایی می کند که خداوند به سبب آن، بلای دنیا را از وی دور می کند و یا دوست و برادری پیدا می کند او را در رسیدن به اهداف الهی یاری می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 477)

1366 - انوار الهی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
السماجد انوار الله؛
مساجد انوار الهی است.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 447)

1367 - دلیل عشق مؤمن به مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من احب الله فلیحبنی و من احبنی فلیحب عترتی انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی و من احب عترتی فلیحب القرآن و من احب القرآن فلیحب المساجد فانها افنیه الله و ابنیته اذن فی رفعها و بارک فیها، میمونة، میمون اهلها، مزینة مزین اهلها، محفوظة اهلها هم فی صلاتهم و الله فی حوائجهم هم فی مساجدهم و الله من ورائهم؛
کسی که خداوند متعال را دوست بدارد، بایستی مرا نیز دوست بدارد و هر که مرا دوست داشت باید خاندان مرا نیز دوست بدارد من در میان شما دو چیز گرانقدر: کتاب خدا و خاندانم را به جای گذاشته ام هر کس که عترتم رادوست داشته باشد، بایستی قرآن را نیز دوست داشته باشد دوستدار قرآن می بایستی دوستدار مساجد هم باشد؛ چرا که مساجد، محضر و خانه های خداوند است که خودش فرمان به برپایی آنها داده و آنها را مبارک گردانیده است مساجد، فرخنده و اهل آن نیز فرخنده اند مساجد و اهل آن هر دو آراسته و محفوظند اهل مسجد در حال نمازند و خداوند حوایج آنان را رفع می کند آنان در مسجدند و خداوند پشتیبان و یاور آن ها است.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 355)