فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1347 - مسجدی و پاداش او

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من کان القرآن حدیثه و المسجد بیته بنی الله بیتاً فی الجنة؛
هر کس کلامش قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند منزلی در بهشت برای او بنا می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 481)

1348 - نماز همسایه مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا صلاة لجار المسجد الا فی السمجد؛
نماز همسایه مسجد جز در مسجد پذیرفته نیست.
(میزان الحکمه، ج 4، ص 394)

1349 - بانیان مسجد و دوری از بلا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی، اذا انزل عاهة من السماء علی اهل الارض صرفت من عمارالمساجد؛
خداوند وقتی مرضی را از آسمان بر مردم فرود آورد آن را از بانیان مساجد دور بگرداند.
(نهج الفصاحه، حدیث 682)