فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

114 - زینت کردن هنگاه رفتن به مسجد

یا بنی ادم! خذوا زینتکم عند کل مسجد؛
ای فرزندان آدم! هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت بیارایید.
(سوره اعراف، آیه 31)

115 - بنای مسجد بر پایه تقوا

لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه؛
آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده، شایسته تر است که در آن به (عبادت نماز) بایستی.
(سوره توبه آیه 108)

احادیث:

الف) اهمیت و جایگاه مسجد