فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

113 - تطهیر مساجد برای نمازگزاران

ان طهراً بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛
خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزده کنید.
(سوره بقره، آیه 125)

114 - زینت کردن هنگاه رفتن به مسجد

یا بنی ادم! خذوا زینتکم عند کل مسجد؛
ای فرزندان آدم! هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت بیارایید.
(سوره اعراف، آیه 31)

115 - بنای مسجد بر پایه تقوا

لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه؛
آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده، شایسته تر است که در آن به (عبادت نماز) بایستی.
(سوره توبه آیه 108)