فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1234 - صفوف اول را پر کنید

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان النبی الله - صلی الله علیه و آله - قال: احضروا الذکر وادنوا من الامام فان الرجل لا یزال یتباعد حتی یؤخر فی الجنة و ان دخلها؛
به نماز جمعه حاضر شوید و نزدیک امام بنشینید، چرا که یک فرد هر چه از امام جمعه دور بنشیند در رفتن به بهشت در آخر قرار می گیرد؛ گرچه داخل آن شود.
(سنن ابی داود، ج 1، حدیث 663/1108)

1325 - شرایط شروع نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
یبدأ بالخطبة یوم الجمعة قبل الصلوة، و اذا صعد الامام جلس، و اذن المؤذنون بین یدیه، فاذا فرغوا من الاذان قام فخطب و وعظ ثم جلس جلسة خفیفة، ثم قال فخطب خطبة اخری یدعو فیها، ثم اقام المؤذنون للصلوة و نزل فصلی الجمعة رکعتین یجهر فیها بالقرئة؛
خطبه نماز جمعه پیش از نماز خوانده می شود و چون امام در جایگاه نماز قرار گرفت می نشیند و مؤذنها در حضور او اذان می گویند و هنگامی که اذان پایان یافت امام بلند شده و به خواندن خطبه و موعظه می پردازد، و در پایان خطبه اول اندکی می نشیند، سپس بلند می شود و خطبه دیگر را ایراد کرده و دعا می نماید، سپس اذان گویان اقامه نماز می گویند، امام از جایگاه پایین می آید و دو رکعت نماز جمعه گزارده و قرائت نماز را بلند می خواند.
(سنن ابی داود، ج 1، ص 651، حدیث 652/1080)

1326 - مردم به چه صورت بنشینند؟

قال علی - علیه السلام -:
یستقبل الناس الامام (عند الخطبة) بوجوههم و یصغون الیه؛
مردم به هنگام خطبه رو به روی امام می نشینند و به خطبه او گوش فرا می دهند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 102)