فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1308 - وقت نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا زالت الشمس یوم الجمعة فابدأ بالمکتوبة؛
وقتی که زوال در روز جمعه حاصل شد، نماز فریضه را شروع کن.
(اصول کافی، ج 2، ص 42)

1309 - شرط اجرای نماز جمعه در شهر

قال الصادق - علیه السلام -:
لا جمعة الا فی مصر تقام فیه الحدود؛
نماز جمعه تنها در شهری که در آن حدود شرعی اجرا گردد، اقامه می شود.
(تهذیب، ج 3، ص 238)

1310 - اعمال قبل از شرکت در نماز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
لا تدع الغسل یوم الجمعة فانه سنة و ثم الطیب و البس صالح ثیابک ولیکن فراغک من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم و علیک بالسکینة والوقار؛
غسل روز جمعه را ترک مکن، که کاری مستحب است و عطر استعمال کن و لباس شایسته خویش را بپوش و باید پیش از ظهر از غسل فارغ گردی، و چون ظهر شد (برای شرکت در نماز جمعه) بلند شو و بر تو باد به رعایت آرامش و وقار.
(اصول کافی، ج 3 ص 417)