فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1307 - استثناء سه گروه از وجوب نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
الجمعة واجبة علی کل مؤمن الا الصبی و المرأة و العبد و المریض؛
نماز جمعه بر هر فرد مؤمن واجب است مگر بر کودک، زن، بنده و مریض (مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10)

1308 - وقت نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا زالت الشمس یوم الجمعة فابدأ بالمکتوبة؛
وقتی که زوال در روز جمعه حاصل شد، نماز فریضه را شروع کن.
(اصول کافی، ج 2، ص 42)

1309 - شرط اجرای نماز جمعه در شهر

قال الصادق - علیه السلام -:
لا جمعة الا فی مصر تقام فیه الحدود؛
نماز جمعه تنها در شهری که در آن حدود شرعی اجرا گردد، اقامه می شود.
(تهذیب، ج 3، ص 238)