فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1285 - کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة الی الجمعة و الصلوات الخمس کفارات لما بینهن ما اجتنب الکبائر؛
نماز جمعه تا نماز جمعه دیگر و نمازهای پنجگانه، کفاره گناهان میان جمعه ها است تا وقتی که از گناهان کبیره دوری نماید.
(کنزالعمال، ج 7، ص 720، ح 21089)

1286 - آسوده از سؤال در قبر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من مسلم یموت یوم الجمعة او لیلة الجمعة الا وقاه الله تعالی فتنة القبر؛
هر مسلمانی روز جمعه بمیرد، خداوند او را از سؤال نکیر و منکر نگه می دارد.
(کنزالعمال ج 7، ص 709، ح 21045)

1287 - کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الغسل یوم الجمعة کفارة و المشی ء الی الجمعة کل قدم منها کعمل عشرین سنة فاذا فرغ من صلوة الجمعة اجیز بعمل مأتی سنة؛
غسل روز جمعه کفاره گناه است، و هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته می شود، برابر عمل بیست سال است، و چون از نماز جمعه فارغ شود به پاداش عبادت دویست سال نایل گردد.
(کنزالعمال، حدیث 2109)