فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1282 - نماز جمعه کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة کفارة لما بینها و بین الجمعة التی قبلها، و زیادة ثلاثة ایام؛
نماز جمعه کفاره گناهان میان این جمعه و جمعه قبل و سه روز پیش از آن می باشد.
(کنزالعمال، حدیث 21088)

1283 - افزایش حسنات و محو گناه در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان یوم الجمعة سیدالایام یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات و یرفع فیه الدرجات و یستجیب فیه الدعوات و یکشف فیه الکربات و یقضی فیه الحوائج العظام؛
به درستی که روز جمعه سرور روزها است، و خداوند در آن روز حسنات را مضاعف و گناهان را محو می کند و درجات را بالا برده و دعاها را مستجاب می نماید و گرفتاریها را برطرف و حاجات سنگین را برآورده می سازد.
(اصول کافی، ج 3، ص 414)

1284 - نماز جمعه سبب نزدیکی به خدا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یجلس الناس من الله یوم القیامة علی قدر رواحهم الی الجمعات الاول و الثانی و الثالث؛
روز قیامت مردم نزدیک خداوند متعال به اندازه رفتن آنها به نماز جمعه می نشینند، هر کس اول برود در مرتبه اول از نزدیک می نشیند سپس دوم و سوم، یعنی از کرامت خداوند و سایر مهربانی های او.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 31)