فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1276 - مهر نفاق بر قلبها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن الله علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین؛
از ترک جمعه بپرهیزید که در غیر این صورت بر قلبهای شما مهر نفاق زده خواهد شد، و در صف غافلان قرار خواهید گرفت.
(کنزالعمال، حدیث 21134)

1277 - سبک شمردن نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا یزال العبد متهاوناً بالجمعة حتی یغضب الله علیه؛
بنده ای که نماز جمعه را سبک بشمارد، خداوند بر او خشم گیرد.
(کنزالعمال، حدیث 21155)
ج) آثار نماز جمعه

1278 - ثواب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان لکم فی کل جمعة حجة و عمرة فالحجة الهجیرة للجمعة و العمرة انتظار العصر بعد الجمعة؛
هر روز جمعه برای شما ثواب یک حج و یک عمره است، حج شما شتاب و مبادرت به نماز جمعه و عمره است، نماز جمعه و عمره شما انتظار اقامه نماز عصر پس از نماز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 737، حدیث 21173)