فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1275 - بی اعتنایی به نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ترک ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله علی قلبه؛
هر کسی که نماز جمعه را سه بار و از روی سهل انگاری و بی اعتنایی ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می زند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 6، کنزالعمال، حدیث 21133)

1276 - مهر نفاق بر قلبها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن الله علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین؛
از ترک جمعه بپرهیزید که در غیر این صورت بر قلبهای شما مهر نفاق زده خواهد شد، و در صف غافلان قرار خواهید گرفت.
(کنزالعمال، حدیث 21134)

1277 - سبک شمردن نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا یزال العبد متهاوناً بالجمعة حتی یغضب الله علیه؛
بنده ای که نماز جمعه را سبک بشمارد، خداوند بر او خشم گیرد.
(کنزالعمال، حدیث 21155)
ج) آثار نماز جمعه