فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1273 - ترک جمعه بدون عذر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ترک الجمعة ثلاث مرات من غیر علة و لا مرض و لا عذر طبع الله علی قلبه؛
هر کس سه بار نماز جمعه را بدون آن که بیماری یا عذر دیگری داشته باشد، ترک گوید، خداوند بر قلبش مهر می زند.
(کنزالعمال، حدیث 21147)

1274 - کفاره ترک جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من فاتته الجمعة بغیر عذر فلیتصدق بدرهم او نصف درهم او صاع حنطة او نصف صاع؛
(قدامة بن وبره روایت کرده که) پیامبر گرامی (ص) فرمود: هر کسی که سه نماز جمعه را بدون عذر از دست دهد، باید یک درهم یا نیم درهم، یک صاع یا نصف صاع گندم صدقه دهد.
(کنزالعمال، حدیث 21139)

1275 - بی اعتنایی به نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ترک ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله علی قلبه؛
هر کسی که نماز جمعه را سه بار و از روی سهل انگاری و بی اعتنایی ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می زند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 6، کنزالعمال، حدیث 21133)