فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1271 - ترک نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
من ترک ثلاث جمع متعمداً من غیر علة طبع الله علی قلبه؛
کسی که سه مرتبه عمداً و بدون جهت نماز جمعه را ترک کند، خداوند قلب او را مهر می زند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 427)

1272 - نتیجه ترک نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
من ترک الجمعة ثلاثاً متتابعة لغیر علة کتب منافقاً؛
هر کس که سه نوبت پیاپی نماز جمعه را بدون عذر ترک نماید، در زمره منافقان به شمار می رود.
(مستدرک الوسائل، ج 8، ص 407، میزان الحکمه، ج 5، ص 427)

1273 - ترک جمعه بدون عذر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ترک الجمعة ثلاث مرات من غیر علة و لا مرض و لا عذر طبع الله علی قلبه؛
هر کس سه بار نماز جمعه را بدون آن که بیماری یا عذر دیگری داشته باشد، ترک گوید، خداوند بر قلبش مهر می زند.
(کنزالعمال، حدیث 21147)