جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1245 - کفایت نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
اذا شهدت المرأة و العبد الجمعة اجزأت عنهما من صلوة الظهر؛
چون زن و برده در نماز جمعه حاضر شدند، (نماز جمعه،) به جای نماز ظهر آنها محسوب خواهد شد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 26)

1246 - نماز جمعه، نمازی حکومتی است

قال علی - علیه السلام -:
العشیرة اذا کان علیهم امیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهم الجمعة و التشریق؛
هرگاه طایفه ای امیری داشته باشند که حدود (الهی) را برایشان اجرا نماید، اقامه نماز جمعه و رفتن به منی در ایام تشوق بر آنان واجب است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 13)

1247 - شیاطین در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا کان یوم الجمعة غدت الشیاطین برایاتها الی الاسواق فیرمون الناس بالترابیث او الربائث و یثبطونهم عن الجمعة؛
هرگاه روز جمعه فرا رسد، شیطانها صبح زود با پرچمهایشان به بازارها می روند و به طرف مردم موانعی می افکنند و آنان را از آمدن به نماز جمعه باز می دارند.
(کنز العمال، ج 7، ص 736، ح 21168)