فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1225 - بهترین ایام

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افضل الایام عند الله یوم الجمعة؛
بهترین روزها نزد خداوند، روز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 707، ح 21033)

1226 - حج تهیدستان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة حج الفقراء؛
نماز جمعه، حج تهیدستان است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 707، ح 21032)

1227 - روز شایسته

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا کان یوم الجمعة نادت الطیر الطیر و الوحش الوحش و السباع السباع سلام علیکم هذا یوم صالح؛
چون روز جمعه شود، پرنده پرنده را، وحشی وحشی را، و درنده درنده را ندا داده و می گوید سلام بر شما امروز روزی شایسته است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، 65)