جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1224 - جمعه بهترین روز

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة؛
بهترین روزی که خورشید بر آن می تابد، روز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 711 ح 21051)

1225 - بهترین ایام

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افضل الایام عند الله یوم الجمعة؛
بهترین روزها نزد خداوند، روز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 707، ح 21033)

1226 - حج تهیدستان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة حج الفقراء؛
نماز جمعه، حج تهیدستان است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 707، ح 21032)