جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1217 - فضیلت ذکر در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
تسبیحة فی یوم الجمعة افضل من الف تسبیحة فی غیر یوم الجمعة؛
تسبیح و ذکر در روز جمعه، بهتر از هزار تسبیح در غیر آن می باشد.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21057)

1218 - فضیلت دو رکعت نماز در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رکعتان فی یوم الجمعة افضل من الف رکعة فی غیر یوم الجمعة؛
دو رکعت نماز در روز جمعه، بهتر از هزار رکعت نماز در غیر روز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21057)

1219 - آفت مخالفت با نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
ثلاثة ان کنتم خالفتم فیهن ائمتکم هلکتم: جمعتکم و جهاد عدوکم و مناسککم؛
اگر در سه چیز با رهبران و پیشوایان خود مخالفت ورزید، هلاک خواهید شد:
1 - نماز جمعه.
2 - جهاد با دشمن.
3 - مناسک حج.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 7)