جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1216 - نماز جمعه، حج فقیران

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
حج فقراء امتی الجمعة؛
نماز جمعه حج فقیران امت من است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 716، ح 21068)

1217 - فضیلت ذکر در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
تسبیحة فی یوم الجمعة افضل من الف تسبیحة فی غیر یوم الجمعة؛
تسبیح و ذکر در روز جمعه، بهتر از هزار تسبیح در غیر آن می باشد.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21057)

1218 - فضیلت دو رکعت نماز در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رکعتان فی یوم الجمعة افضل من الف رکعة فی غیر یوم الجمعة؛
دو رکعت نماز در روز جمعه، بهتر از هزار رکعت نماز در غیر روز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21057)