فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1212 - شنیدن اذان نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة علی من سمع النداء؛
کسی که ندای اذان نماز جمعه را بشنود نماز جمعه بر او واجب است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 723، ح 21100)

1213 - بزرگداشت روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اطرفوا اهالیکم فی کل یوم جمعة بشی ء من الفاکهة حتی یفرحوا بالجمعة؛
روز جمعه برای خانواده خود میوه تازه بخرید، جمعه را گرامی دارند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 61)

1214 اذان در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا اذن المؤذن یوم الجمعة حرم العمل؛
چون مؤذن روز جمعه اذان گوید، کار حرام گردد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 723، 1211)