فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1210 - بهترین روزها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان من افضل ایامکم یوم الجمعة؛
همانا از بهترین روزهای شما روز جمعه می باشد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 708، ح 21037)

1211 - انتخاب روز جمعه

قال ابوعدالله - علیه السلام -:
ان النار اختار من کل شی ء شیئاً فاختار من الایام یوم الجمعة؛
خداوند از میان هر نوع از موجودات فردی، را (به عنوان بهترین فرد) برگزیده و از میان روزها، جمعه را انتخاب نمود.
(کافی، ج 3 ص 413)

1212 - شنیدن اذان نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة علی من سمع النداء؛
کسی که ندای اذان نماز جمعه را بشنود نماز جمعه بر او واجب است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 723، ح 21100)